Hledat
Filters
Zavřít

Obchodní podmínky internetového obchodu Janáček - ART

I. Všeobecná ustanovení

1.1.Provozovatelem internetového obchodu Janáček – ART je Tabula lintea s.r.o. IČ: 27502252, DIČ: CZ27502252, se sídlem Bechyňovo náměstí 20, 582 22 Přibyslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22798, email: tl@janacekart.cz (dále jen prodávající). Adresa provozovny dtto adresa sídla.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu Janáček - ART (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.4. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a výši ceny za objednané zboží včetně příslušných expedičních a dopravních nákladů.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10 2018.

II. Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Janáček – ART, které může být dále specifikováno komunikací v rámci příslušného e-shopu, nebo prostřednictvím e-mailové adresy v těchto podmínkách uvedené.

2.3. Předmětem kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky kupujícímu.

III. Registrace kupujícího

3.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu Janáček – ART svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.janacekart.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující muset vyplňovat.

3.3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

3.4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

3.5. Společnost Tabula lintea s.r.o. je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto Obchodní podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

IV. Objednávka zboží, storno objednávky

4.1. Řádná objednávka zboží, učiněná kupujícím, se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení  na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží. Doručovací adresa musí být přístupná pro motorová vozidla do 3,5 t po celou dobu časového intervalu pro doručení.

4.3. Kupující může učinit objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím webových stránek internetového obchodu jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

- e-mailem na adrese: tl@janacekart.cz nebo info@janacekart.cz.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 2 hodin po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým lze objednávku učinit, nebo po dohodě s prodávajícím i v pozdějším termínu.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cenu za doručení zboží a doručovací adresu.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nebo kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o nerealizovatelnosti objednávky v daném čase.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet kupujícímu do 30 (třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem.

V. Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je místo, kde prodávající předá zboží  kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

VI. Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu Janáček - ART v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. a VIII. těchto obchodních podmínek.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby.

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny a případného dopravného, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou, spolu s číslem zásilky při expedici balíčku, nebo je vytištěna a vložena k zasílanému zboží.

6.6. Jsou-li ceny, uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu Janáček – ART   označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII. Dodací lhůta a doprava

7.1. Kupující si objednané zboží vyzvedává na adrese Bechyňovo náměstí 20, 582 22 Přibyslav, nebo prodávající dodává zboží kupujícímu prostřednictvím zásilkové služby, nebo vlastním dovozem. Způsob a datum předání se určuje podle dohody obou stran.

7.2. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zboží. Zejména tedy přítomnost osoby oprávněné k odběru zboží na dodací adrese v časovém intervalu, který si vybral pro doručení, poskytnutí součinnosti na telefonu v případě potřeby. Chybná adresa, chybné nebo nedostupné telefonní číslo jsou důvodem pro nedoručení zboží. Zboží se doručí v nejbližším závozovém termínu pro dané místo po doplnění informací. O nemožnosti doručení bude kupující informován mailem nebo sms.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit bez předchozího upozornění dodání zboží a přesunout ho na nejbližší možný termín nebo dodání odmítnout zcela, a to zejména v důsledku předem neočekávaných událostí jako dopravní uzávěry a omezení na trase k místu doručení nebo přímo v místě doručení, kalamita, nesjízdnost komunikací, porucha na vozidle. Zcela odmítnout doručení je oprávněn prodávající v případě dopravní nedostupnosti doručovací adresy, tedy např. místo bez příjezdové komunikace, místo v zákazu vjezdu pro motorová vozidla, místo s dopravním omezením pro motorová vozidla – např. časové omezení vjezdu na pěších zónách.

7.4. O zrušení dodávky bude kupujícího informovat telefonicky, mailem nebo sms bez zbytečného odkladu a nabídne řešení, pokud existuje.

VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

8.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

8.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky, přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání, ale až po úplném zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v předešlém odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu doručeno zpět co nejdříve po oznámení odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto oznámení. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady rovnající se výši nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. 

X. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

10.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady, které mělo zboží v době jeho předání, je třeba reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

10.2. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího.

10.3. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než k jakému je určeno, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, nebo v důsledku živelních pohrom.

XI. Ochrana osobních údajů

11.1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

- splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

- nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

11.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

11.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

11.4. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky mají být upřesněním příslušných právních norem České republiky v aplikaci na prodejní sortiment e-shopu Janáček – ART.